Toimenkuvat 2021
Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 16.11.2020

Puheenjohtaja
Yhdistyksen puheenjohtajan tehtävänä on (sääntöjen mukaan): 

 • johtaa puhetta yhdistyksen kokouksissa 
 • kutsua hallitus kokouksiin ja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa 
 • edustaa yhdistystä 
 • allekirjoittaa yhdessä sihteerin kanssa hallituksen kokousten pöytäkirjat 
 • ylläpitää yhteyksiä muihin teknillisen alan ylioppilaskuntiin ja yhdistyksiin
 • laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi seuraavalle toimintavuodelle 
 • laatia hallitukselle esitys yhdistyksen toimintakertomukseksi omalta toimikaudeltaan omaa toimikautta seuraavan helmikuun loppuun mennessä
 • valvoa sääntöjen noudattamista

Lisäksi: 

 • huolehtia Teekkarilakin solmujen avaamisesta ja maljojen kohotuksesta publiikeissa 
 • pitää säännöllisesti puheenjohtajapalavereita Teekkaripuheenjohtajille
 • käydä esittelemässä yhdistystä ja sen toimintaa Teekkarikiltojen ja OLTO:n fuksi-infoissa sekä KV-infoissa yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa

  Sihteeri
  Yhdistyksen sihteerin tehtävänä on (sääntöjen mukaan):
 • pitää pöytäkirjaa hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa
 • hoitaa yhdistyksen arkistoa
 • hoitaa jäsenrekisteriä

Lisäksi:

 • avustaa fuksiohjaajaa Teekkarilakkitilausten tekemisessä
 • organisoida ja ohjeistaa OTYn päivystykset
 • vastaa yhdistyksen asiakirjojen muuttamisesta sähköiseen muotoon

Taloudenhoitaja 
Yhdistyksen taloudenhoitajan tehtävänä on (sääntöjen mukaan):

 • vastata yhdistyksen omaisuuden ja kirjanpidon sekä kalustoluettelon hoitamisesta
 • jättää vaadittaessa hallitukselle selvitys yhdistyksen taloudellisesta tilasta
 • laatia ehdotus yhdistyksen talousarvioksi seuraavalle toimintavuodelle
 • laatia hallitukselle esitys tilinpäätökseksi omalta toimikaudeltaan omaa toimikautta seuraavan helmikuun loppuun mennessä
 • hoitaa muut taloudenhoitoon liittyvät tehtävät

 Fuksiohjaaja 
Yhdistyksen fuksiohjaajan tehtävänä on (sääntöjen mukaan):

 • ohjata ja valvoa Teekkarikiltojen fuksikasvatusta
 • järjestää koulutusta kiltojen pienryhmäohjaajille
 • vastata Wapun fuksitapahtumien järjestämisestä 
 • pitää yhteyttä muihin Oulun yliopiston ainejärjestöjen fuksiohjaajiin 

 Lisäksi: 

 • vastata Teekkarilakkitilausten tekemisestä 
 • toimittaa fuksilakit Teekkarikilloille 
 • toimia Fuksijaoksen puheenjohtajana 
 • valita jaokselle tunnusväri, jota käytetään jaosnauhassa  
 • ohjata ja valvoa OLTO:n fuksikasvatusta

 Isäntä 
Yhdistyksen isännän tehtävänä on (sääntöjen mukaan): 

 • huolehtia yhdistyksen jäsenten ja vieraiden viihtyvyydestä yhdistyksen kokouksissa ja illanvietoissa 
 • toimia kokoonkutsujana juhlatoimikunnissa ja vastata ohjelman järjestelyistä
 • vastata Wapun tapahtumien järjestämisestä 

Lisäksi: 

 • toimia WappuComitean puheenjohtajana 
 • huolehtia, että yhdistyksen viiri liehuu Teekkaritalon salossa Teekkariyhdistyksen tapahtumissa 
 • määrittää, mikä vaikuttaa todella asiantuntevalta  
 • aloittaa omana toimintavuotenaan seuraavan vuoden Waatonaaton ja Waaton järjestelyt 

  Emäntä 
  Yhdistyksen emännän tehtävänä on:

  • vastaa yhdessä isännän kanssa juhlien järjestelyistä
  • vastaa Wapun Simailuista
  • huolehtia yhdistyksen virallisen juomatynnyrin sekä böleastian hyvinvoinnista

Kulttuurisika 
Yhdistyksen kulttuurisian tehtävänä on (sääntöjen mukaan): 

 • huolehtia oululaisen Teekkarikulttuurin hyvinvoinnista 
 • vastata oululaisten Teekkariperinteiden säilymisestä 
 • vastata yhdistyksen kulttuuritapahtumien järjestelyistä 
 • järjestää tarvittaessa muulle hallitukselle tapa- ja edustuskoulutusta 
 • toimia yhdistyksen ylimpänä juomanlaskijana 

Lisäksi: 

 • toimia Tempaus- ja kulttuuritoimikunnan (TeKuToKu) puheenjohtajana 
 • pitää yhteyttä muiden Teekkaripaikkakuntien kulttuurivastaaviin  

Yrityssuhdevastaava 
Yhdistyksen suhdevastaavan tehtävänä on: 

 • hoitaa ja kehittää yrityssuhdetoimintaa 
 • vastata Teekkaritarraetuisuuksien säilyttämisestä ja uusien etuisuuksien hankkimisesta 
 • hoitaa ja kehittää yritysyhteistyötä ja markkinointia hankkimalla yhdistykselle kannatusjäseniä ja sponsoreita 
 • toimia Teekkariexcursion järjestäjänä 
 • toimia Teekkareiden Yrityssuhdekomitean (TYrSK) puheenjohtajana  

 Tiedotusvastaava
Yhdistyksen tiedotusvastaavan tehtävänä on: 

 • vastata yhdistyksen sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta ja tiedotuksen kehittämisestä 
 • vastata Teksuutimien ja Fuksiopuksen julkaisemisesta ja toimituskunnan kokoamisesta
 • vastata www-sivujen sisällöstä ja yhdistyksen näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa
 • kerätä ja julkaista päivitetyt sisällöt yhdistyksen verkkosivuille
 • pitää yhteyttä kiltojen tiedotusvastaaviin
 • olla päävastuussa yhdistyksen haalarimerkkien kehittämisestä

 Koulutuspoliittinen vastaava
Yhdistyksen koulutuspoliittisen vastaavan (KoPo-vastaavan) tehtävänä on:

 • toimia TeekkariKoPoLupin (TeKoLupi) puheenjohtajana
 • organisoi teknillisen tiedekunnan kurssien preppaustilaisuudet
 • osallistua TTK:n koulutustoimikunnan kokouksiin ja pitää yhteyttä TST:n koulutustoimikuntaan
 • osallistua Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edunvalvontajaoston toimintaan
 • järjestää Teekkaritiedekuntien, kiltojen hallitusten ja Teekkarihallopedien välisiä tapaamisia 1–2 kertaa vuodessa
 • pitää aktiivisesti yhteyttä muiden Oulun yliopiston kattokiltojen koulutuspoliittisiin vastaaviin
 • pitää yhteyttä muiden teknillisten yliopistojen ylioppilaskuntien ja yhdistysten koulutuspoliittisiin vastaaviin 
 • vastata tekniikan alan koulutus- ja korkeakoulupolitiikkaan liittyvistä asioista
 • toimii Oulupukkina yhdistyksen pikkujouluissa

Verkkomestari 
Yhdistyksen verkkomestarin tehtävänä on:

 • ylläpitää ja kehittää yhdistyksen verkkosivuja
 • vastata OTYn verkkoilmoittautumisjärjestelmistä ja kehittää niitä
 • vastata ylläpitämiensä ilmoittautumisten tietosuojaselosteista ja henkilötietorekistereistä
 • vastata yhdistyksen sähköpostilistoista ja niiden päivittämisestä
 • ylläpitää OTYn tunnuksilla olevia sidosryhmien verkkosivuja

 Vuosijuhlavastaava 
Yhdistyksen vuosijuhlavastaavan tehtävänä on:

 • olla päävastuussa OTYn 60-vuotis vuosijuhlista
 • toimii vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtajana
 • pitää OTYn hallitus ajan tasalla vuosijuhlien järjestelyiden etenemisestä

Graafikko
Yhdistyksen graafikon tehtävänä on:

 • vastata mainosten tekemisestä
 • avustaa Tiedotusvastaavaa Teksuutimien ja Fuksiopuksen taittamisessa
 • vastaa Pesti-rekrytointitapahtuman grafiikoiden laatimisesta
 • suunnitella haalarimerkit yhdessä tiedotusvastaavan kanssa
 • tarvittaessa kokoaa työryhmän avustamaan tehtävissään

Alumnivastaava
Yhdistyksen alumnivastaavan tehtävänä on:

 • vastata alumnitoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä yhdessä Teekkarikiltojen alumnivastaavien sekä Oulun yliopiston alumnikoordinaattorin kanssa
 • toimia Alumnijaoksen puheenjohtajana
 • auttaa emäntää Simailujen järjestämisessä
 • ylläpitää suhteita entisiin Oulun Yliopiston Tekniikan Ylioppilaat ry:n sekä OTYn toimijoihin
 • pitää yhteyttä Teekkaritiedekuntien alumnitoiminnasta vastaaviin henkilöihin
 • tehdä alumniyhteistyötä TEKin ja teknillisten seurojen kanssa
 • tiedottaa yhdistyksen hallitusta vastuualueensa ajankohtaisista asioista
 • pitää yllä OTYn alumnien LinkedIn-ryhmää

Urheiluvastaava 
Yhdistyksen urheiluvastaavan tehtävänä on:

 • pitää yhteyttä Teekkarikiltojen liikunnasta vastaaviin
 • toimii Urheilujaoksen puheenjohtajana
 • pitää yhteyttä Ystävällinen Kaunohiihtoseura ry:een ja Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura ry:een
 • järjestää OTYn urheiluhenkiset tapahtumat
 • tiedottaa yhdistyksen hallitusta vastuualueensa ajankohtaisista asioista
 • vastata viikottaisten OTY-lenkkien tai vastaavien tapahtumien järjestämisestä lukuvuoden aikana

Kansainvälisten asioiden vastaava
Yhdistyksen kansainvälisten asioiden vastaavan (KV-vastaavan) tehtävänä on:

 • vastata ja huolehtia kansainvälisen ilmapiirin levittämisestä Teekkareiden keskuudessa
 • osallistua Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kansainväliseen toimintaan
 • toimia yhteistyössä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kansainvälisistä asioista vastaavan henkilön, kiltojen kv-vastaavien ja Teekkaritiedekuntien harjoittelusihteerien kanssa
 • ylläpitää verkkosivujen englanninkielistä osiota ja tuottaa sinne sisältöä
 • tiedottaa yhdistyksen hallitusta vastuualueensa ajankohtaisista asioista

Tupsuvastaava 
Yhdistyksen tupsuvastaavan tehtävänä on:

 • toimia linkkinä OTYn hallituksen ja TeTa:n edustajistoryhmän välillä
 • toimia OTYn hallituksen poliittisena neuvonantajana
 • huolehtia edari.fi -verkkosivujen sisällöntuottamisesta yhdessä TeTa:n edustajistoryhmän kanssa
 • tiedottaa yhdistyksen hallitusta vastuualueensa ajankohtaisista asioista

Pikkupossu 
Yhdistyksen pikkupossun tehtävänä on: 

 • toimia kulttuurisian apuna
 • osallistua Tempaus- ja kulttuuritoimikunnan toimintaan
 • vastata kuuman (yli 340 K) kaakaon tai mehun (väh. 5 l) tarjoilemisesta Renkaanvaihtotempauksissa

 Vapaa-ajanvastaava
Yhdistyksen vapaa-ajanvastaavan tehtävänä on:

 • järjestää Kotiruokakurssi Teekkarikiltojen fukseille
 • toimia Vapaa-ajan jaoksen puheenjohtajana
 • järjestää aktiviteetti/harrastetapahtumia jäsenistölle
 • tiedottaa yhdistyksen hallitusta vastuualueensa ajankohtaisista asioista

Ratikka-vastaava 
Yhdistyksen Ratikka-vastaavan tehtävänä on:

 • huolehtia Tikkaklubi Ratikka ry:n perinteiden vaalimisesta
 • pitää yhteyttä Ratikkaan
 • järjestää vuodessa ainakin kahdet tikkakisat, yhdet keväällä ja yhdet syksyllä
 • järjestää fukseille aloittelijaillan syyslukukaudella tikkakulttuurin kehittämiseksi
 • tiedottaa yhdistyksen hallitusta vastuualueensa ajankohtaisista asioista
 • järjestää OTYn pelitapahtumia

 SoMe-vastaava
Yhdistyksen SoMe-vastaavan tehtävänä on:

 • vastata OTYn sosiaalisen median sisällöstä tiedotusvastaavan kanssa
 • kehittää OTYn SoMe-brändiä
 • koota ja johtaa OTYn SoMe-tiimiä
 • vastata tapahtumien mainostamisesta ja tapahtumista kerätyn materiaalin julkaisemisesta OTYn sosiaalisessa mediassa

St. Riimivelho
Yhdistyksen St. Riimivelhon tehtävänä on:

 • huolehtia OTYn suoratoistokalustosta
 • huolehtia OTYn Fuksiuittojen suoratoistolähetyksistä
 • pyrkiä toteuttamaan suoratoistolähetyksiä muistakin OTYn tapahtumista
 • toteuttaa tarvittaessa etätapahtumien suoratoistolähetykset
 • vastata OTYn Twitch-tilin ylläpidosta
 • koota itselleen St. Riimitiimin