HALLITUS

Puheenjohtaja

Yhdistyksen puheenjohtajan tehtävänä on (sääntöjen mukaan):

• johtaa puhetta yhdistyksen kokouksissa

• kutsua hallitus kokouksiin ja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa

• edustaa yhdistystä

• allekirjoittaa yhdessä sihteerin kanssa hallituksen kokousten pöytäkirjat

• ylläpitää yhteyksiä muihin teknisen alan ylioppilaskuntiin ja yhdistyksiin

• laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi seuraavalle toimintavuodelle

• laatia hallitukselle esitys yhdistyksen toimintakertomukseksi omalta toimikaudeltaan omaa toimikautta seuraavan helmikuun loppuun mennessä

• valvoa sääntöjen noudattamista

(lisäksi)

• huolehtia Teekkarilakin solmujen avaamisesta ja maljojen kohotuksesta teknillisen tiedekunnan publiikeissa

• toimia Oulun edustajana Tekniikan Akateemisten TEK ry:n Teekkarivaliokunnassa

• käydä esittelemässä yhdistystä ja sen toimintaa teknillisen tiedekunnan fukseille kiltojen fuksi-infoissa yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa

 

Sihteeri

Yhdistyksen sihteerin tehtävänä on (sääntöjen mukaan):

• pitää pöytäkirjaa hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa

• hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihtoa ja arkistoa

• hoitaa jäsenrekisteriä

(lisäksi)

• avustaa yhdistyksen puheenjohtajaa toimintakertomuksen laatimisessa

• avustaa fuksiohjaajaa Teekkarilakkitilausten tekemisessä

• organisoida ja ohjeistaa Teekkaritalon toimiston päivystys

 

Taloudenhoitaja

Yhdistyksen taloudenhoitajan tehtävänä on (sääntöjen mukaan):

• vastata yhdistyksen omaisuuden ja kirjanpidon sekä kalustoluettelon hoitamisesta

• jättää vaadittaessa hallitukselle selvitys yhdistyksen taloudellisesta tilasta

• laatia ehdotus yhdistyksen talousarvioksi seuraavalle toimintavuodelle

• laatia hallitukselle esitys tilinpäätökseksi omalta toimikaudeltaan omaa toimikautta

seuraavan helmikuun loppuun mennessä

• hoitaa muut taloudenhoitoon liittyvät tehtävät

 

Fuksiohjaaja

Yhdistyksen fuksiohjaajan tehtävänä on (sääntöjen mukaan):

• ohjata ja valvoa kiltojen fuksikasvatusta

• pitää yhteyttä muihin Oulun yliopiston ainejärjestöjen fuksiohjaajiin

• järjestää koulutusta kiltojen pienryhmäohjaajille

• vastata Wapun fuksitapahtumien järjestämisestä

(lisäksi)

• vastata Teekkarilakkitilausten tekemisestä

• toimittaa fuksilakit teekkarikilloille

• kutsuu koolle fuksijaoksen ja valitsee jaokselle tunnusvärin, jota käytetään jaosnauhassa

 

Isäntä

Yhdistyksen isännän tehtävänä on (sääntöjen mukaan):

• huolehtia yhdistyksen jäsenten ja vieraiden viihtyvyydestä yhdistyksen kokouksissa ja illanvietoissa

• toimia kokoonkutsujana juhlatoimikunnissa ja vastata ohjelman järjestelyistä

• vastata Wapun tapahtumien järjestämisestä

• huolehtii että yhdistyksen viiri liehuu Teekkaritalon salossa Teekkariyhdistyksen tapahtumissa

 

Kulttuurisika

Yhdistyksen kulttuurisian tehtävänä on (sääntöjen mukaan):

• huolehtia oululaisen Teekkarikulttuurin hyvinvoinnista

• vastata oululaisten Teekkariperinteiden säilymisestä

• vastata yhdistyksen kulttuuritapahtumien järjestelyistä

• järjestää tarvittaessa muulle hallitukselle tapa- ja edustuskoulutusta

• toimia yhdistyksen ylimpänä juomanlaskijana

(lisäksi)

• toimia Tempaus- ja kulttuuritoimikunnan puheenjohtajana

 

Suhdevastaava

Yhdistyksen suhdevastaavan tehtävänä on:

• hoitaa ja kehittää suhdetoimintaa

• vastata Teekkaritarraetuisuuksien säilyttämisestä ja uusien etuisuuksien hankkimisesta

• hoitaa ja kehittää yritysyhteistyötä ja markkinointia

• hankkia yhdistykselle kannatusjäseniä ja sponsoreita

• toimia Teekkariexcursion järjestäjänä

 

Tiedotusvastaava

Yhdistyksen tiedotusvastaavan tehtävänä on:

• huolehtia yhdistyksen sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta

• huolehtia www-sivujen päivityksestä

• toimia yhteistyössä eri sektorivastaavien ja kiltojen tiedotusvastaavien kanssa

• vastata Teksuutimien julkaisemisesta ja toimituskunnan kokoamisesta

• avustaa Pesti-lehden julkaisemisessa

• olla päävastuussa yhdistyksen julkaisutoiminnasta

• kehittää yhdistyksen tiedotusta sosiaalisessa mediassa

• on päävastuussa yhdistyksen haalarimerkkien kehittämisestä

 

Koulutuspoliittinen vastaava

Yhdistyksen koulutuspoliittisen vastaavan (KoPo-vastaavan) tehtävänä on:

• vastata tekniikan alan koulutus- ja korkeakoulupolitiikkaanliittyvistä asioista

• osallistua Oulun yliopiston ylioppilaskunnan koulutuspoliittisen valiokunnan toimintaan

• järjestää säännöllisesti tapaamisia Oulun yliopiston hallinnon Teekkariedustajille ja kiltojen koulutuspoliittisille vastaaville eli pitää yllä TeekkariKOPOLupia (TeKOLupi)

• toimia opiskelijaedustajana tiedekunnan koulutusneuvostossa

• hakea ja organisoida OTY:n edustajana Universitas-hanketta

• hakea OTY:n nimissä Tekniikan edistämissäätiön Hyvä opettaja -tunnustusta, mikäli sopivia ehdokkaita löytyy

• pitää yhteyttä muiden tekniikan yliopistojen ja yhdistysten koulutuspoliittisiin vastaaviin

 

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT

Verkkomestari 

Yhdistyksen verkkomestarin tehtävänä on: 

• Kehittää edelleen yhdistyksen nettisivuja ja ylläpitää niitä yhdessä tiedotusvastaavan kanssa 

• Vastaa yhdistyksen sähköpostilistoista 

•moderoi yleisiä listoja yhdessä tiedottajan kanssa 

•vastaa listojen päivityksestä. 

•delegoida moderointivastuuta jaoksien listoista jaoksista vastaaville henkilöille. 

• Luo toimivan ilmoittautumisjärjestelmän OTY:n sivuille. 

• Hoitaa verkkosivujen englanniksi kääntämisen loppuun. 

• Hoivaa haukiverkkoa. 

• Puhuu PHP:tä, MySQL:ää, Linuxia ja vääntää Pythonia

 

Alumnivastaava

Yhdistyksen alumnivastaavan tehtävänä on:

• vastata alumnitoiminnan hoitamisesta ja kehittämisestä

• ylläpitää suhteita entisiin Oulun Yliopiston Tekniikan Ylioppilaat r.y.:n sekä Oulun

Teekkariyhdistys ry:n toimijoihin

• hoitaa yliopiston mentorointitoimintaa Oulun yliopiston alumnikoordinaattorin kanssa

• pitää yhteyttä teknillisen tiedekunnan alumnitoiminnasta vastaaviin henkilöihin

• päivittää alumniverkoston yhteystietoja

 

Emäntä

Yhdistyksen emännän tehtävänä on:

• avustaa isäntää juhlien järjestelyissä

• vastata Wapun Simailuista

• vastata yhdistyksen tapahtumien ruokatarjonnan järjestämisestä

 

Urheiluvastaava

Yhdistyksen urheiluvastaavan tehtävänä on:

• pitää yhteyttä Ystävällinen Kaunohiihtoseura ry:een ja Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura ry:een

• järjestää yhdistyksen urheiluhenkiset tapahtumat

• pitää yhteyttä kiltojen urheiluvastaaviin, liikuntavastaaviin tai vastaaviin vastaaviin

• organisoida ja kehittää Teekkareiden lenkki -tapahtumaa

 

Pikkupossu

Yhdistyksen pikkupossun tehtävänä on:

• toimia kulttuurisian apuna

• osallistua Tempaus- ja kulttuuritoimikunnan toimintaan

 

Graafikko

Yhdistyksen graafikon tehtävänä on:

• vastata markkinointimateriaalien tekemisestä

• avustaa tiedotusvastaavaa Teksuutimien ja Fuksiopuksen taittamisessa

• tehdä mainokset tapahtumiin

• suunnitella haalarimerkit yhdessä tiedotusvastaavan kanssa

 

Tupsuvastaava

Yhdistyksen tupsuvastaavan tehtävänä on:

• toimii linkkinä yhdistyksen hallituksen ja TeTa:n edustajistoryhmän välillä

• toimii yhdistyksen hallituksen poliittisena neuvonantajana

 

Kansainvälisten asioiden vastaava

Yhdistyksen (KV-vastaavan) tehtävänä on:

• vastata ja huolehtia kansainvälisen ilmapiirin levittämisestä Teekkareiden keskuudessa

• toimia yhteistyössä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kv-sihteerin, kiltojen kansainvälisten asioiden vastaavien, teknillisen tiedekunnan harjoittelusihteerin ja tärkeimpien harjoittelijavaihto-ohjelmien kanssa

• osallistua Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kansainväliseen toimintaan

• vastaa Interkalakteista

 

Ratikka-vastaava

Yhdistyksen Ratikka-vastaavan tehtävänä on:

• huolehtia Rattorilupin tikkaklubi Ratikka r.y.:n perinteiden vaalimisesta

• pitää yhteyttä Ratikka r.y.:een

• järjestää vuodessa kahdet tikkakisat, yhdet keväällä ja yhdet syksyllä

 

Tasa-arvovaltuutettu

Yhdistyksen tasa-arvovaltuutetun tehtävänä on:

• omien mielipiteiden esittäminen tasa-arvokysymyksiin

• pyrkii toimimaan teknillisen tiedekunnan tasa-arvotyöryhmässä

 

Tiedekuntayhdyshenkilö

Yhdistyksen tiedekuntayhdyshenkilön tehtävänä on:

• hoitaa teknillisen tiedekunnan ja Oulun Teekkariyhdistyksen, sekä kiltojen hallopedien välistä tiedotusta. 

Tämä tapahtuu seuraavasti:

– pitämällä opiskelijaedustajien palavereita ennen tiedekuntaneuvoston kokoontumista, mikäli esityslistalla on opiskelijoita koskevia asioita

– tiedottamalla tiedekuntaneuvostossa käsiteltyjä asioita TeKOLupin kautta killoille, sekä osastoneuvoston jäsenille ja hankkimalla vastaavalla tavalla tietoa osastoneuvostojen, koulutusneuvoston ja kiltojen kuulumisista ja tarpeista

 

Sosiaalipoliittinen vastaava

Yhdistyksen sosiaalipoliittisen vastaavan (SoPo-vastaavan) tehtävänä on:

• vastata tekniikan alan sosiaalipolitiikkaan liittyvistä asioista

• osallistua Oulun yliopiston ylioppilaskunnan sosiaalipoliittisen valiokunnan toimintaan

• järjestää kotiruokakurssi teknillisen tiedekunnan fukseille

• tukea KoPo-vastaavan toimintaa