Teekkarilakki

Oululainen Teekkarilakki. Lakin malli on saanut vaikutteita ruotsalaisten lakista, värin ollessa suomalaisittain valkoinen.

Solmut lakin tupsunyörissä tarkoittavat jokaista hengissä selvittyä TeekkariWappua. Teekkarin valmistuessa DI:ksi solmut aukaistaan ja narua (yritetään) suoristaa.

Kokardina lakissa käytetään kunkin killan omaa tunnusta.

Fukseille Teekkarilakki luovutetaan Wapun rituaalikokeiden jälkeen jolloin koettelemuksista selvinneet vihitään Teekkareiksi.

Lakinkäyttäjän on myös syytä tutustua sekä lakkiasetukseen että lakkilakiin.

Teekkarilakin tilaaminen

Lakkien hinnat ja ohjeet lakin tilaamiseen ovat Hinnastot -sivulla.

 Lakkiluvan hakuohjeet

1. Anomus on palautettava Virallisella Paperilla.
3. Kirjoita Viralliseen Paperiin yhteystiedot, joilla saat OTY:n hallitukselta tiedon Lakkiluvan myöntämisestä / epäämisestä.
5. Aloita Lakkilupa-anomuksesi OTY:n puheenjohtajan lanseeraamilla maljankohotussanoilla “Tehdään näistä juhlat!”
7. Lakkilupa-anomuksesta tulee selkeästi käydä ilmi, mihin tilaisuuteen / matkalle Lakkilupaa anotaan, mille ajalle sitä halutaan ja ketkä Lakkia luvan myötä käyttävät. Kirjoita siis ne nyt ylös.
9. Lakkilupa-anomukseen tulee integroida jossain muodossa myös seuraavat (malliksi perusmuodossa olevat) sanat: rajaton, sangviininen, pölijä, kekkaloida, susikoira, konseptio ja moshata. Lisää siis ne anomukseesi.
11. Lakkilupa-anomukseen tulee sisällyttää kaksi (2) relevanttia jonkun muun kuin oman tieteenalan äärimmäisteknillistä termiä, sekä hakemuksen loppuun omana osionaan näiden termien lyhyet selitykset.
13. Toimita Lakkilupa-anomuksesi OTY:n hallitukselle vähintään 5 arkipäivää ennen anotun Lakkiluvan alkamista. Myöhästyessäsi tee jokin Teekkarikulttuuriteko, esimerkiksi suorita jäynä tai tempaus, sanoita laulu, suorita laulukoe sialle tai muuta vastaavaa. Todisteen kulttuuriteon suorittamisesta voit joko kiinnittää anomukseen tai toimittaa muuten OTY:n hallitukselle.
15. Liitä anomukseesi joko Virallisen Paperin kääntöpuolelle tai liitteelle tehty taiteilijan näkemys Teekkarilakin käytöstä tapahtumassa. Taiteenlaji ja tyylisuunta ovat vapaat, kunhan lopputulos on järkevästi arkistoitavissa, ei kasvata anomuksen yhteiskokoa virallisesta paperista yli senttimetrillä mihinkään suuntaan, ei sotke itse anomusta tai sen ympäristöä eikä paina enemmän kuin Kulttuurisian elopaino.

Lakkiasetus

Tupsulakin käyttö kuuluu Teekkarille, jota arvonimeä, ja näin ollen myöskään tupsu- eli teekkarilakkia ei ensimmäisen vuosikurssin laumaeläin, ollen käyttäytymiseltään tämä henkilö, kuin sopuli ja edelleen ollen hän fuksiksi kutsuttu, saa käyttää.

Läpikäytyään Wapun rituaalikokeet ja pystyttyään fuksina esittämään tiettyä henkistä ja muuta tasoa, on fuksi kelvollinen käyttämään tupsulakkia, ja muodostuu näin hänestä Teekkari märillä korvantaustoilla. Äidin merkitys vähenee eksponentiaalisesti ollen tämä käyrä tunnetusti erittäin jyrkästi vähenevä, ja keskimääräinen kotisoittojen aikaväli kasvaa neljään päivään.

Sinutteluoikeus pätee käytännössä Teekkariin, jonka kurssi fuksin lakitusWappuna kirjoitetaan 2 . . . 4, eikä suinkaan ns. n:s – kurssilaiseen ollen tämä katsonut viisaaksi pätevöityä lukemattomaan vuosimäärään yli 4, ja kantaen hän tästä merkkinä tupsunarussaan suurta solmurykelmää tahi rusetinomaista solmulaitosta.

Suhtautumiseen valmiiseen arkkitehtiin tai diplomi-insinööriin, jotka erottaa tupsunarusta, joka on totaalisesti menettänyt muotonsa (am. shape) ja alkuperäisen käämityksensä, kuin myös tekniikan lisensiaattiin, tekniikan tohtosiin, assistenttikuntaan ja professuurien haltijoihin tulee olla pakeneva (am. escape). Asian niin ollen fuksieläin ja yksisolmuteekkari juoksevat edellä mainitun henkilön havaitessaan campuksella tahi kaupungilla, maaseudulla, ylesillä teillä, porraskäytävissä, peltotöissä taho asfaltin levityksessä lähimmän nurkan, pylvään tahi puun taakse sieltä vähin äänin edelleen varmistuen, että tie esiintultaessa on ns. selvä, ollen kuitenkin määräyksestä (poikkeuksena) itsensä erittän varmaksi tunteva fuksieläin tahi yksisolmuteekkari, joka kohdatessaan jonkun yllä luetteloidun niinsanotun luonnollisen esimiehen tuntee olevansa huokeasti valmis sekä henkiseltä että fyysiseltä olemukseltaan mihin tahansa luonnollisen esimiehen taholta tulleeseen tehtävään tahi kysymykseen.

Lakki on yleisesti ottaen pidettävä puhtaan, mutta erityisesti on vaalittava kunnialla saatuja tahroja tahi materiaa, jota rahvaanomaisesti myös liaksi kutsutaan, ja edelleen on niitä lakissa olevia esiintymiä suurella, syvällä, rintaäänestä henkiävällä rakkaudella pyydettäessä esitettävä Teekkarille, jonka solmumäärä tupsunarussa on 2 . . . 4, ja pyytämättä edellä mainituille luonnollisille esimiehille.

Todella tarvittaessa on mahdollisuus suorittaa lakille linkoakäyttämätön käsipesu TV:stä tutuksi tulleilla, merkkinsä mm. kotiäitien kriittisessä piireissä vakiinnuttaneilla pesuaineilla, sellaisen kaavan mukaan, joka saadaan, kun otetaan maalaisjärjellä miedoimmat tekijät pesuainepaketin informaatiokyljestä. On suosittava aineita, jotka ennenminkin hyödyntävät luonnon suuressa ekologisessa kierrossa ravinteina kuin superravinteita rehevöittäen nämä superravinteet vesistöt ja edelleen nämä rehevöitymistuotteet ryöstäen hapen eläimistömme pieniltä jalokiviltä, ahvenilta. Lakkia ei perimätiedon kertoman mukaan ole kuitenkaan koskaan pesty.

Lakin voi häpäistä sekä suusanallisesti että fyysisesti. Häpäisy on suurin rikos, mihin Teekkari voi ajautua, ja tästä johtuen langettakoon häpäisyn suorittaneen henkilön päälle suuri mutinan ryöppy tullen se kunnon Teekkarin tai monikossa Teekkarien taholta, jota tai joita tukevat kaikki fuksieläimet ja yksisolmuteekkarit yhtenä miehenä. Muutkin kuin Teekkarit voivat häpäistä tupsulakin, ja kohdeltakoon heitä samoin. Lakinhäpäisyn tapahtuessa, tekniikan ylioppilaan taholta on hänelle, erikoisesti suoritettava tervan lämmitys, haahkanpesien tyhjennys ja ko. tekniikan ylioppilaan kuritus ns. länsi-(am. western) tyyliin, lähtien tämä tekniikan ylioppilas tilaisuudesta horjuen, mustana, muinaistarustosta kaikille tutunlaisena phoenix-linnun kaltaisena otuksena, syvästi häveten, kirjallinen tupsulakin ostolupaus taskussaan, mikäli kuritettava tekniikan ylioppilas on, kuten päätellä voi, tupsulakiton ja näin ollen ekvivalentisti arvonimetön henkilö.

Rahatilanne ei saa olla syy tupsulakin ostopäätöksen lykkäämiseen. Suomen tasavalta takaa jokaiselle tarvitsevalle opintolainan, josta fuksieläimen on välittömästi varattava kevään menoarvioon määräraha tupsulakin hankintaan. Kunkin vuoden hintaa tulee tiedustella edellisen wapun fuksieläimeltä, nyttemmin Teekkarilta, 3 . . . 4 kurssin Teekkarilta tahi ns. n:s-kurssilaiselta, muistaen edellä mainitut n:s-kurssilaisten puhuttelusäännöt. Hinta on määrärahaa asetettaessa huomattava sitoa indeksiin.

Lakkilaki

1§ Määritelmä

OTY ry:n jäsentunnus on teekkarilakki. Lakki olkoon kaikilla Oulun yliopistossa opiskelevilla Teekkareilla samanlainen, ja täten täyttäköön seuraavat vaatimukset: Lakin värit ovat valkoinen ja musta. Lakin päälykangas on yhtenäinen ja valkoista samettia. Lakin päälykankaan yhdistää lakin reunaan valkoiset, samettiset sivukappaleet. Lakin reunus on vuorattu mustalla sametilla. Lippa on mustaa muovia ja lakeria. Lakin hikinauhan on oltava nahkaa tai nahankaltaista valmistetta. Lakin vuori on yläosasta vaaleansinistä kangasta. Lakin päässäpysyminen varmistetaan mustalla kuminauhalla. Lakissa on tupsu, jonka kannatin narun pituus on 36 + – 1 senttimetri. Tupsun pitää olla tuuhea – n. 1600 lankaa ja sen määrä painaa 45 g +- 1 g, ja olla kokonaisuudessaan 20 +- 0.5 cm pitkä. Lyyran paikka on lipan yläpuolella lakin mustassa reunuksessa, ja lyyrana saa käyttää vain OTY ry:n tunnukseksi hyväksymää lyyraa.

2§ Käyttöoikeus

Lakin käyttöoikeus voidaan myöntää vain Oulun Teekkariyhdistys ry:n varsinaisille jäsenille, jotka ovat suorittaneet lakinkäyttöön oikeuttavat rituaalit. Lisäksi lakkia saavat käyttää yhdistyksen seniori- ja kunniajäsenet. OTY ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitus myöntää kayttäjäoikeuden. Tämä tapahtuu vuosittain wappuaamuna klo 5.00, jolloin lakit jaetaan ensimmäistä vuottaan opiskeleville jäsenille. Lakin käyttöoikeus on elinikäinen.

Alumnit voivat hakea Lakkilupaa itselleen ja muille alumneille OTY:n puheenjohtajan tai kulttuurisian kautta vapaamuotoisella hakemuksella vähintään viisi (5) vuorokautta ennen Lakin käyttöä. Lakkilupa-anomuksesta tulee selkeästi käydä ilmi, mihin tilaisuuteen Lakkilupaa anotaan, mille ajalle sitä halutaan ja ketkä Lakkia luvan myötä käyttävät. Tapauskohtaisesti yhdistyksen hallitus voi myöntää luvan Lakin käyttämiseen myös tapahtumaan osallistuville opiskelijoille. Lakkiluvan voi myöntää OTY:n puheenjohtaja tai kulttuurisika ja hylätä OTY:n hallitus. Alumnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä diplomi-insinööriä tai arkkitehtiä tai OTY:n jäsentä, joka ei ole OYY:n jäsen ja jonka opintojen aloittamisesta on kulunut vähintään 10 vuotta.

3§ Käyttöaika

Lakin käyttöoikeus alkaa 30.04. klo 12.00, jolloin kaikki Oulun Teekkarit kokoontuvat yhdistyksen hallituksen ennalta ilmoittamaan paikkaan lakinnostajaistilaisuuteen. Tilaisuudessa julistetaan Oulun Teekkariwappu alkaneeksi, ja suoritetaan yhtäaikainen lakin päähän pano. Lakin käyttöaika päättyy 30.09. klo 24.00, jolloin kaikki Oulun Teekkarit kokoontuvat yhdistyksen hallituksen ennalta määräämään paikkaan lakinlaskijaistilaisuuteen. Muina aikoina teekkarilakin käyttö yleisillä paikoilla on kielletty. Poikkeusluvan voi myöntää vain yhdistyksen hallitus.

4§ Saneeraus

Lakkia ei saa saneerata. Mitä se on? Mikäli lakin käyttökelvottomuus on ilmeinen, tulee se joko poltto- tai haudata, ja tehdä uusi lakinostosopimus. Sitä se on.

5§ Muita sääntöjä

Lakinjakotilaisuudessa ensimmäisen vuosikurssin Oulun Teekkariyhdistyksen jäsen saa: 1. Arvonimen Teekkari. 2. Sinutteluoikeuden vanhempiin Teekkareihen. 3. Luvan solmia ensimmäisen solmun tupsunaruunsa. Tätä ennen käytettäkööm hänestä nimitystä fuksi. Neljännen solmun jälkeen vanhat solmut puretaan ja naruun sidotaan vetosolmu. Valmistuttuaan diplomi-insinööriksi tai arkkitehdiksi kaikki lakin solmut avataan. Lakin narua ei saa letittää tai muuten muokata.

6§ Rangaistukset

Lakin häpäisemisestä, sekä lakkilain, että lakkiasetuksen kirjaimen tahi sanan rikkomisesta, suoritetaan henkilökohtainen ja julkinen nuhtelu yleisessä Teekkaritilaisuudessa. Tässä tilaisuudessä on nuhdellulla mahdollisuus anoa armahdusta kunniansa palauttamiseksi.